Przejdź do treści

Judaizm co to: Podstawy wiary i historia religii żydowskiej

Wszyscy słyszeliśmy o judaizmie, ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co naprawdę stoi za tą starożytną i fascynującą wiarą? Często postrzegany jedynie poprzez pryzmat historyczny lub kulturowy, judaizm jest jednak znacznie więcej niż tylko religią narodu żydowskiego.

To bogaty system wierzeń, który od tysięcy lat kształtuje ludzi oraz całe społeczeństwa.

Judaizm to nie tylko jedna z najstarszych religii świata, ale także fundament, na którym oparte zostały takie wyznania jak chrześcijaństwo i islam. Stanowi oś, wokół której obraca się nie tylko życie duchowe milionów Żydów, ale też pełni ważną rolę w kontekście światowego dziedzictwa kulturowego.

W tym artykule przybliżymy Wam podstawy wiary żydowskiej i jej historię – od genezy po współczesne odłamy oraz wpływ na inne religie.

Zapraszamy do odkrycia świat judaizmu, który jest równie skomplikowany, co fascynujący.

Główne Wnioski

 • Judaizm to jedna z najstarszych religii monoteistycznych, oparta na wierze w jednego Boga i przestrzeganie przykazań z Torze. Uznaje także Talmud jako ważne źródło ustnego prawa.
 • Historia judaizmu sięga starożytności i łączy w sobie wiele odłamów i prądów, które ewoluowały od czasów Judaizmu Świątynnego po współczesne ruchy mesjanistyczne czy karaickie.
 • W judaizmie ważną rolę odgrywają symbole i tradycje, jak koszerność, szabat oraz święta żydowskie – Pesach, Rosz ha-Szana, Jom Kipur, Chanuka, Purim, Sukkot oraz Simchat Tora.
 • Ortodoksyjny judaizm przestrzega ścisłych zasad wywodzących się z Tory i Halachy, podczas gdy reformowany dąży do adaptacji wierzeń i praktyk do współczesnych realiów.
 • Felaszowie to wyjątkowa grupa w społeczności żydowskiej związana z Etiopią zachowująca własne, oryginalne tradycje i obrzędy.

Czym jest Judaizm?

Judaizm to więcej niż tylko religia. To bogata tradycja, która łączy wierzenia, prawo, historię i kulturę narodu żydowskiego. Wyznawcy judaizmu, znani jako Żydzi, wierzą w jednego Boga i przestrzegają przykazań zawartych w Torze, świętej księdze judaizmu.

Uznają również autorytet ustnego prawa zapisanego później w Talmudzie.

Praktyki religijne są różnorodne i obejmują codzienne modlitwy, zachowanie szabatu oraz inne święta żydowskie. Judaizm nakłada też na swoich wyznawców obowiązek moralnego postępowania i przestrzegania koszerności.

Szczególny nacisk kładzie na studiowanie tekstów religijnych i życie według wartości etycznych. Rabinowie służą jako duchowi przewodnicy i uczeni, pomagając w interpretacji tradycyjnego prawa i zasad.

Historia Judaizmu

Historia Judaizmu obejmuje genezę religii, rozwój od starożytności do współczesności oraz różne odłamy i prądy w obrębie judaizmu. Ważnymi punktami są m.in. Judaizm Świątynny, Judaizm Rabiniczny, rola judaizmu w Polsce oraz współczesne odłamy judaizmu, które wpływają na jego rozwój.

Geneza Judaizmu

Geneza Judaizmu sięga starożytności, która zakorzenia się w historii Hebrajczyków i ich mistycznych proroków. W II tysiącleciu p.n.e., zgodnie z biblijnymi relacjami, Abraham, którego tradycja wyznacza jako ojca narodu żydowskiego, otrzymał od Boga obietnicę ziemi Kanaan.

To wydarzenie stało się podwaliną dla rozwoju judaizmu jako religii monoteistycznej, w której wierni uznają istnienie jedynie jednego Boga.

Przymierze z Bogiem ukształtowało wierzenia Żydów i ich unikatową tożsamość religijną. Bóg jest stwórcą wszechświata i nadawcą prawa zamieszczonego w Torze, co zostało potwierdzone na górze Synaj przez Mojżesza.

Nauczania te zostały spisane w świętych księgach, które stanowią fundament judaizmu – religii opierającej się na silnych wartościach etycznych i zasadach wiary. Ustalenie tych praw stało się początkiem długiej tradycji interpretacji i przekazu religijnego, który trwa do dziś dzięki pracy rabinów i mędrców.

Judaizm Świątynny

Judaizm Świątynny koncentrował życie religijne wokół Świątyni Jerozolimskiej, będącej sercem kultu i modlitwy. To właśnie w jej murach odbywały się ofiary składane Bogu oraz ważne uroczystości religijne.

Obrzędy przeprowadzane przez kapłanów były nie tylko formą czci, ale także sposobem na utrzymanie porządku społecznego w ówczesnym Izraelu. Mimo że Świątynia nie przetrwała próby czasu, jej istnienie pozostawiło trwały ślad w tradycji i duchowości żydowskiej.

Zniszczenie Świątyni Jerozolimskiej stanowiło przełomowy moment, który wymusił zmiany w praktykach judaizmu. Przesunięto uwagę z rytuałów świątynnych na studiowanie Tory i modlitwę w synagogach.

Współcześni Żydzi nadal pielęgnują pamięć o Świątyni i to, co reprezentowała – centrum życia duchowego i narodowego narodu wybranego. Odbudowa Świątyni pozostaje żywym elementem żydowskiej eschatologii i nadzieją dla wielu wierzących.

Judaizm Rabiniczny

Judaizm Rabiniczny opiera się na interpretacjach i normach ustalanych przez rabinów, będących autorytetami religijnymi. Rabinizm jest integralną częścią judaizmu i ma duży wpływ na praktyki religijne oraz życie społeczności żydowskiej, przyczyniając się do zachowania i przekazywania tradycji oraz prawa żydowskiego.

Wyznawcy judaizmu rabinicznego opierają swoją duchowość na fundamentach interpretacji i zrozumienia Torze oraz nauczaniu judaizmu. Dodatkowo, rabinizm rozwijał się w różnych kontekstach historycznych, co miało wpływ na jego ewolucję, stanowiąc kluczową rolę w zachowaniu żydowskiej tradycji.

Judaizm wśród Narodów Nieżydowskich

W narodach nieżydowskich, judaizm stał się obecny głównie w wyniku migracji i diaspor. Współczesne społeczeństwo stanowi mieszankę różnych kultur i religii, co sprzyja wzajemnej interakcji i wpływom.

Jednym z efektów jest zjawisko szerzenia się judaizmu poza granicami tradycyjnych ośrodków żydowskich. Proces ten odzwierciedla także uniwersalny wymiar judaizmu, który wyraża się przyjęciem tej religii przez każdego człowieka, niezależnie od jego pochodzenia.

Judaizm wśród narodów nieżydowskich wykazuje różnorodne aspekty, od kwestii konwersji na judaizm aż po wartości etyczne i postawy wyznawców tej religii. Szerokie spektrum oddziaływań judaizmu na społeczeństwo globalne sprawia, że jego istnienie ma znaczący wpływ na rozwój kulturowy i religijny wielu społeczności na całym świecie.

Judaizm w Polsce

Społeczność żydowska odgrywała znaczącą rolę w historii Polski przez wieki. W miastach takich jak Kraków, Warszawa i Łódź istniały liczne społeczności żydowskie, które wniosły istotny wkład w wielokulturowość kraju.

Niestety, okres II wojny światowej przyniósł tragiczne wydarzenia Holocaustu, które dotknęły społeczność żydowską w Polsce i miały ogromny wpływ na historię kraju. Mimo zmniejszenia się liczby społeczności żydowskiej po wojnie, dziedzictwo i kulturowe wpływy judaizmu nadal są silnie obecne w Polsce.

Współcześnie, znajdujące się w Polsce miejsca kultu religijnego żydowskiego, takie jak synagogi i cmentarze, są ważnymi elementami historii judaizmu w kraju.

Współczesne Odłamy Judaizmu

Współczesne odłamy judaizmu obejmują ortodoksyjny, postępowy, konserwatywny, rekonstrukcjonistyczny, światowy i humanistyczny, mesjanistyczny oraz felaszowie. Każdy z tych odłamów odzwierciedla różne interpretacje tradycji i praktyk religijnych w judaizmie.

Judaizm Ortodoksyjny

Judaizm ortodoksyjny, będący jednym z głównych odłamów judaizmu, wierzy w dosłowne interpretacje Torii, uważając ją za słowo Boga. Uznaje kanon Biblii za zamknięty i przestrzega prawa boskiego zawartego w Torze oraz Halachy.

Ortodoksyjni Żydzi przestrzegają tradycji religijnych, w tym zachowywania szabatu i przepisów dotyczących koszerności. Ruch Haskali, wywodzący się z ortodoksyjnego judaizmu, odegrał znaczącą rolę w judaizmie niemieckim, dążąc do reformy religijnej oraz wprowadzenia edukacji świeckiej.

Ortodoksyjny judaizm opiera swoją wiarę na Tore prawnie obowiązującym Haalchale oraz Torze i uznaje „Halachę” za obowiązujące prawo religijne. Jego zwolennicy żyją zgodnie z surowymi zasadami judaizmu, a ich życie religijne jest ściśle regulowane przez wymogi rabinów i prawo żydowskie.

Judaizm Postępowy

W judaizmie postępowym brak osobistej wiary i przekonania co do regularnego praktykowania judaizmu jest charakterystyczny. Odłamy judaizmu różnią się między sobą zasadami konwersji, co stanowi istotną różnicę między nimi.

Judaizm Konserwatywny

Judaizm Konserwatywny stawia silny nacisk na podstawowe wartości narodu żydowskiego, a jednocześnie kładzie mniejszy nacisk na doktryny teologiczne. Wierzący żydzi konserwatywni przywiązują dużą wagę do przymierza zawartego z Bogiem, który jest uznawany za jedynego boga.

Ważne jest również, że Judaizm Konserwatywny promuje sposób postępowania, a nie tylko same wierzenia. Zgodnie z tym podejściem, interpretacje praw i etyka zajmują centralne miejsce w praktyce religijnej konserwatywnych żydów.

Judaizm Rekonstrukcjonistyczny

Rekonstrukcjonistyczny Judaizm został założony przez Mordechaja Kaplana w 1922 roku. Jest to odłam judaizmu konserwatywnego, który głosi religię opartą na wartościach postępowych i dokonuje reinterpretacji tradycji judaistycznej.

Wprowadzenie rekonstrukcjonistycznej desakralizacji Tory miało znaczący wpływ na judaizm, który wykorzystywał ją jako narzędzie umożliwiające religijną praktykę.

Judaizm Świecki i Humanistyczny

Judaizm Świecki i Humanistyczny to dwa z licznych odłamów współczesnego judaizmu. Judaizm humanistyczny skupia się głównie na kulturze i historii Żydów, a niekoniecznie na wierze w Boga.

Nie wyznaje się tradycyjnych praktyk religijnych, lecz kładzie nacisk na wartości etyczne i moralne. Odłam ten podkreśla uniwersalne znaczenie judaizmu, co odróżnia go od bardziej tradycyjnych odmian.

Z kolei judaizm świecki koncentruje się na aspektach społeczno-kulturowych, angażując się w życie żydowskiej wspólnoty oraz w sprawy społeczne. Wierzący w ramach tego odłamu starają się integrować wartości i tradycje judaizmu z wyzwaniami współczesnego świata.

Judaizm Mesjanistyczny

Judaizm Mesjanistyczny jest współczesnym odłamem judaizmu, który ma istotny wpływ na religijny dialog oraz relacje między Kościołem a judaizmem. Ruch ten dąży do przedefiniowania roli Izraela i społeczności żydowskiej.

Umożliwia to lepsze zrozumienie dla judaizmu w kontekście współczesnego świata oraz procesu globalizacji. Judaizm Mesjanistyczny wykorzystuje fundamenty wiary zaczerpnięte z najważniejszych ksiąg religijnych judaizmu, takich jak Tora i Talmud, co stanowi istotną część jego ideologii.

Ten ruch religijny ma swoje korzenie w starożytnych tradycjach judaizmu, ale również ewoluuje w odpowiedzi na dynamiczne zmiany społeczne i kulturowe.

Rozwój Judaizmu Mesjanistycznego sugeruje, że odłamy judaizmu są zjawiskiem żywym i ciągle ewoluującym. Ten ruch wyraża uniwersalny wymiar judaizmu, który pozwala na przyjęcie judaizmu przez każdego człowieka.

Felaszowie

Felaszowie to wspólnota żydowska związana z Etiopią. Tradycja etiopska opowiada, że do Etiopii przybyli żydowscy kapłani, którzy nawracali cały kraj na judaizm. Felaszowie stanowią unikalną część globalnej wspólnoty żydowskiej, zachowując własne tradycje i obrzędy, co wzbogaca różnorodność religijną judaizmu.

Ich historia i dziedzictwo stanowią ważny element w zrozumieniu różnorodności kulturowej i religijnej judaizmu na całym świecie.

Judaizm Karaicki

Judaizm Karaicki wywodzi się z ruchu karaimskiego i stanowi jeden z odłamów judaizmu. Karaizm odrzuca autorytet Talmudu oraz opiera się wyłącznie na Piśmie Świętym, co stanowi istotną różnicę między Judaizmem Karaickim a innymi odłamami tej religii.

Zgodnie z doktryną, Karaici nie uznają ustnych tradycji interpretujących Pismo Święte, lecz opierają się wyłącznie na słowach napisanych w Biblii Hebrajskiej. To wyznacza ich unikalną pozycję w obrębie judaizmu.

Prawo Religijne w Judaizmie

Prawo Religijne w Judaizmie obejmuje praktyki takie jak Brit Mila, Bar i Bat Micwa oraz modlitwy Żydowskie, które odgrywają istotną rolę w życiu religijnym wyznawców. Te praktyki są głęboko zakorzenione w tradycji judaistycznej i pełnią ważną funkcję duchową oraz społeczną.

Brit Mila

Brit Mila jest rytuałem obrzezania chłopców, który ma głębokie korzenie w tradycji żydowskiej. Praktyka ta polega na obrzezaniu nowo narodzonego chłopca w ósmym dniu po narodzinach.

To ważne wydarzenie w życiu rodziny, a także ma istotne znaczenie religijne. Brit Mila jest jednym z podstawowych przykazań wiary większości nurtów judaizmu i jest uznawana za znak przymierza zawartego przez Boga z ludem żydowskim.

Obrzezanie symbolizuje przestrzeganie przymierza z Bogiem i jest istotnym elementem tożsamości kulturowej i religijnej społeczności żydowskiej. Jest to praktyka ściśle związana z historią narodu żydowskiego oraz odgrywa istotną rolę w judaizmie, reprezentując jedno z najważniejszych praw religijnych.

Bar i Bat Micwa

Bar micwa oznacza, że chłopiec w wieku 13 lat uznaje się za pełnoprawnego członka społeczności religijnej. Bat micwa jest równoważną uroczystością dla dziewcząt, sygnalizującą ich wejście w okres dorosłości.

Ta religijna tradycja jest praktykowana szczególnie uroczyście w judaizmie reformowanym, gdzie zapewnia równouprawnienie religijne kobiet. Uroczystość bar micwa istnieje od XIV wieku i jest ważnym momentem, kiedy chłopiec przejmuje na siebie obowiązki dorosłego w społeczności żydowskiej.

Tora zawiera micwy, czyli Boskie przykazania, które stanowią fundamentalny element w tradycji żydowskiej.

Modlitwy Żydowskie

Modlitwy Żydowskie odgrywają kluczową rolę w praktyce religijnej judaizmu. Wysoką wartość mają modlitwy, takie jak Kaddisz, Amidah czy Szema Jisrael, które są wykonywane zarówno w synagogach, jak i w domach modlitwy zwanych Beit Knesset. Modlitwy odbywają się zgodnie z określonymi porami dnia oraz w święta i podczas specjalnych okazji. Są integralną częścią życia religijnego i duchowego wyznawców judaizmu.

 1. Modlitwa Kaddisz
 2. Modlitwa Amidah
 3. Modlitwa Szema Jisrael
 4. Wykonywanie modlitw w synagogach
 5. Wykonywanie modlitw w Beit Knesset (domach modlitwy)
 6. Czas modlitw – określone pory dnia
 7. Modlitwy podczas świąt i specjalnych okazji

Symbole i Tradycje Judaizmu

Symbole i tradycje judaizmu obejmują koszerność, szabat, święta żydowskie oraz synagogę, które odgrywają ważną rolę w praktykach religijnych Żydów. Zachęcam do przeczytania więcej o tych fascynujących elementach judaizmu!

Koszerność

Produkty koszerne są zgodne z żydowskim prawem dotyczącym przechowywania, produkcji, przygotowania i serwowania pokarmów. Zasady te regulują spożycie mięsa, owoców morza oraz wybór produktów mlecznych.

Koszerność stanowi integralną część życia religijnego wielu wyznawców judaizmu, a także odgrywa kluczową rolę w zachowaniu tożsamości kulturowej i duchowej społeczności żydowskiej.

Wspólnota żydowska przestrzega tych przepisów ściśle, co niesie za sobą ważne znaczenie społeczne i religijne.

Judaizm kładzie nacisk na świadome podejmowanie decyzji związanych z jedzeniem, co obejmuje wybór koszernych produktów. Wiara w Bożą moc i zarządzenie wpływa na codzienne życie wyznawców judaizmu, również w dziedzinie żywności.

Szabat

Szabat jest najważniejszym świętem w judaizmie, obchodzonym co tydzień od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę. To czas poświęcony na odpoczynek, modlitwę i celebrację.

Szabat upamiętnia według wierzeń żydowskich dzień, w którym Bóg odpoczął po stworzeniu świata. Jest to czas, gdy wierni obchodzą Shabbat Kiddush, ceremonię błogosławienia wina, oraz Shabbat HaMotsi, błogosławieństwo chleba.

Podczas Szabatu żydzi przestrzegają zasady zachowania świętości dnia, unikając pracy i prowadzenia codziennych zajęć. W tym czasie skupiają się na modlitwie, czytaniu Tory oraz spędzaniu czasu z rodziną i bliskimi.

Święta Żydowskie

Święta żydowskie są obchodzone przez wyznawców judaizmu oraz wielu niereligijnych Żydów w określonych momentach cyklu. Szawuot jest jednym z trzech największych i drugim co do ważności, dorocznych świąt żydowskich. Żydzi obchodzą regularnie Szabat, będącą jednym z ważnych świąt religijnych.

 1. Pesach (Pascha) – Święto wolności, upamiętniające wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej.
 2. Rosz ha-Szana (Nowy Rok) – Obchodzone jako początek nowego roku kalendarzowego.
 3. Jom Kipur (Dzień Pojednania) – Dzień spędzany na modlitwie, postu i refleksji.
 4. Chanuka (Święto Odpalenia Lamp) – Upamiętnienie cudu zachodzącego przy odbudowie Świątyni Jerozolimskiej.
 5. Purim (Święto Estery) – Obchodzone na pamiątkę uratowania Żydów przed zagładą w starożytnym Perskim Imperium.
 6. Sukkot (Święto Namiotów) – Okres celebrujący podróżowanie Izraelitów po pustyni podczas ich wędrówki z Egiptu do Ziemi Obiecanej.
 7. Simchat Tora (Radość Tory) – Uroczystość kończąca cykl czytania Tory, symbolizująca kontynuację nauki.
 • Each item is well explained without overlapping content or repetition
 • The sentences are short and in the active voice
 • No sentence begins with the same two words or a three – word phrase used more than once

Synagoga

Synagoga to centralne miejsce kultu i modlitw w judaizmie. W synagodze wyznawcy żydowscy spotykają się na regularnych nabożeństwach, studiują Tory i uczestniczą w różnych religijnych ceremoniach.

Miejsce to odgrywa kluczową rolę w życiu społeczności żydowskiej, służąc również jako centrum edukacyjne oraz miejsce spotkań społecznych. Synagogi są również miejscem, gdzie odbywają się ważne uroczystości religijne, takie jak Bar Micwa czy Bat Micwa, podczas których młodzi ludzie dorastający do wieku dorosłego publicznie czytają z Tory.

W synagodze rabinowie prowadzą nauczanie religijne, a wierni gromadzą się na modlitwie. Tam także podejmowane są działania charytatywne i społeczne, wspierając lokalną społeczność.

Judaizm a inne Religie

Judaizm ma bogatą historię interakcji z innymi religiami, w tym z chrześcijaństwem i masonerią. Głębokie powiązania między tymi systemami religijnymi wpływają na współczesne społeczeństwo i otwierają pole do dyskusji na temat ich wspólnych wartości oraz różnic.

Judaizm a Chrześcijaństwo

Judaizm i chrześcijaństwo są ściśle powiązane, ponieważ chrześcijaństwo wywodzi się z judaizmu. Jezus, jako Żyd, nawiązywał w swoim nauczaniu do tradycji i Pisma Świętego religii żydowskiej.

Znajomość Starego Testamentu jest niezbędna do pełnego zrozumienia nauk Jezusa oraz początków chrześcijaństwa. Ponadto, obie religie wyznają wiarę w jednego Boga, a judaizm opiera się głównie na Torze i Talmudzie.

Judaizm a chrześcijaństwo mają wspólną historię oraz podobne podstawy wiary, które stanowią fundament obu religii. Rygorystyczne przestrzeganie Prawa Religijnego oraz główne zasady wiary są kluczowe zarówno dla wyznawców judaizmu, jak i chrześcijaństwa.

Judaizm a Masoneria

Masoneria odnosi się do tajemniczego bractwa wolnomularzy, które ma długą historię i silne powiązania z judaizmem. Istnieje wiele teorii i spekulacji na temat związków między judaizmem a masonerią, w tym przekonanie, że wielu założycieli tego bractwa było Żydami.

Niektórzy badacze wskazują na podobieństwa pomiędzy niektórymi rytuałami masonerii a starożytnymi tradycjami judaistycznymi. Słowa kluczowe takie jak „rzymianin” czy „królestwo izraela” mogą przypomnieć o wpływie judaizmu na historię masonerii.

Natomiast analiza danych dostarcza jawnych informacji na temat tych związków, co może odsłaniać nieznane fakty na temat tej kwestii.

Zakończenie

Judaizm stanowi istotną część historii religijnej i kulturowej ludzkości, a jego wpływ można dostrzec w różnych aspektach życia. Zrozumienie podstaw wiary oraz historii tej religii pozwala lepiej zrozumieć dziedzictwo i wartości związane z judaizmem.

Współczesny judaizm obejmuje różnorodne odłamy, prawa religijne oraz unikalne symbole i tradycje, które nadal mają znaczący wpływ na życie społeczne i duchowe wielu osób.

Religia żydowska kontynuuje swoje wpływy na świecie, a wierzenia, zasady oraz celebracje pozostają ważną wartością dla wielu ludzi.

Zrozumienie judaizmu jest nie tylko kluczem do lepszego zrozumienia historii religii, ale także pozwala na szersze spojrzenie na różnorodność kulturową i duchową współczesnego świata.

Judaizm stanowi integralną część dziedzictwa ludzkości, a jego wpływ pozostaje istotny w wielu sferach życia społecznego i kulturowego.

Często Zadawane Pytania

1. Co to jest judaizm?

Judaizm to religia monoteistyczna, uznawana za jedną z najstarszych światowych tradycji wiary, oparta na wierze w jednego Boga i nauczaniach zawartych w Biblii Hebrajskiej.

2. Kiedy powstał judaizm?

Początki judaizmu sięgają II tysiąclecia p.n.e., kiedy to naród izraelski, wędrując pod przewodnictwem swoich przywódców jak Mojżesz czy Salomon, zaczął wyznawać tę religię.

3. Kim są Hebrajczycy w kontekście judaizmu?

Hebrajczycy to lud, który według tradycji, Bóg zawarł z nimi przymierze i wybrał na naród przez siebie wybrany na świadka wartości etycznych i postaw religijnych.

4. Jakie są główne zasady wiary w judaizmie?

W judaizmie kluczowymi są 13 zasad wiary, które obejmują m.in. przekonanie, że Bóg jest wszechwiedzący i wyznacza przeznaczenie ludzkości oraz że Mesjasz przyjdzie.

5. Czy w judaizmie istnieją różne odłamy?

Tak, w judaizmie istnieją różne odłamy takie jak judaizm reformowany, który dąży do dostosowania praktyk religijnych do współczesności, a także tradycyjny judaizm, który ściśle przestrzega dawnych prawideł.

6. Czy judaizm ma uniwersalny wymiar?

Judaizm wyraża się uniwersalnym wymiarem poprzez swoje wartości etyczne i moralne, które mogą być przyjęte przez każdego człowieka niezależnie od jego pochodzenia czy kultury.